REGULAMIN FESTIWALU KSIĄŻKI NAUKOWEJ W RACIBORZU

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Festiwalu Książki Naukowej w Raciborzu organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, zwany dalej „Festiwalem”.
 2. Festiwal organizowany jest w dniu 2 kwietnia 2020 roku na terenie Państwowej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 3. Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu znajdująca się przy ul. Słowackiego 55 w Raciborzu, zwany dalej „Organizatorem”.
 4. Wystawcami Festiwalu są podmioty prezentujące swoją ofertę podczas Festiwalu.
 5. Wystawca zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://festiwalraciborz.pl/ do dnia 15 marca 2020 r.
 6. Wystawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do realizacji umowy zawartej z Organizatorem.
 1. Wystawca oświadcza, że treść i forma materiałów reklamowych (ogłoszenia, reklamy, spoty reklamowe, banery promocyjne, stoiska) użytych przez Wystawcę w związku z Festiwalem, nie będzie naruszać przepisów prawa, ani chronionych prawem dóbr osób trzecich i zobowiązuje się, w ramach niniejszej umowy, do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora z tego tytułu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zamieszczenia (emisji, publikacji) materiałów reklamowych (ogłoszenia, reklamy, spoty reklamowe, oznaczenie sponsora, banery promocyjne), w stosunku, do których osoby trzecie wystąpiły z uzasadnionymi roszczeniami o naruszenie prawa, a w szczególności: praw autorskich i pokrewnych, praw do znaków towarowych, dóbr osobistych itp. – bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wydawnictw uczestniczących w Festiwalu, jednocześnie podkreśla, że zgłoszenia wydawnictw o profilach typu neofaszystowskiego, nazistowskiego i komunistycznego lub nawołującego do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub seksualnych nie będą brane pod uwagę.

 

2. Warunki udziału

 

 1. Przez zgłoszenie udziału w Festiwalu rozumie się wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://festiwalraciborz.pl/, nie później niż w terminie do 15 marca 2020 r.
 2. Wystawca, dla celów dowodowych, jest ponadto zobowiązany podpisać formularz zgłoszeniowy oraz przedstawić kserokopię aktualnego wypisu z rejestru bądź ewidencji działalności gospodarczej płatnika – odbiorcy faktury w Biurze Festiwalowym w dniu 2 kwietnia 2020 r.
 3. Zawarcie umowy z Wystawcą następuje z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego w Biurze Festiwalowym.
 4. Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w Festiwalu upływa z dniem  15 marca 2020 r.  Wystawcy zgłaszający udział po upływie tego terminu nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty festiwalowej.

3. Forma udziału

 

 1. Wystawca bierze udział w Festiwalu wyłącznie we własnym imieniu.
 2. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego używania całości, względnie części powierzchni wystawienniczej (zabudowanej i niezabudowanej) innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

 

4. Przepisy porządkowe i organizacyjne oraz odpowiedzialność Organizatora i Wystawcy oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych (zabudowanych i niezabudowanych)

 

 1. Wystawca w dniu przyjazdu na Festiwal zobowiązany jest zgłosić się do Biura Festiwalu, w celu dokonania rejestracji oraz pobrania Identyfikatorów. Identyfikator Wystawcy uprawnia do wstępu  i przebywania na terenie obiektu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z wyłącznej winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej tj. wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, ataku terrorystycznego, etc.
 4. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Biuro Festiwalu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona Wystawcom oraz uczestnikom na stronie internetowej Festiwalu.
 2. Dane Wystawców będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji podmiotów uczestniczących w Festiwalu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Festiwalu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.